Not Sistemi

LİSANS PROGRAMI NOT SİSTEMİ
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
(28/09/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler 16.11.2012 tarih ve 28469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40, en çok % 60 olabilir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki not sistemine uyarlanarak genel başarı notu verilir.
Bütünleme sınav sonuçları aynı genel sınav sonuçları gibi işleme konulur.
Sınav notları yazılı olarak ilan edilir. Ders başarı notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Puanlar  Notlar    Katsayılar
95-100  A1 4,00
90-94  A2 3,75
85-89  A3  3,50
80-84  B1 3,25
75-79  B2 3,00
70-74  B3 2,75
65-69 C1 2,50
60-64  C2 2,25
55-59 C3 2,00
50-54   D 1,75
  F3 0,00 Genel sınav veya bütünleme sınavına girdi, BAŞARISIZ
  F2 0,00 Genel sınav veya bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde girmedi, BAŞARISIZ
   F1 0,00 Devamsızlık nedeniyle genel sınav ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, BAŞARISIZ
     


Bir dersten A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ve D notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
Uygulamalara dayalı derslerde, çalışmaları eksik ve yetersiz olması halinde öğrenciye genel sınav notu (E) notu olarak verilebilir. Öğrenci eksiğini bütünleme sınav dönemine kadar tamamlamak zorundadır. Aksi halde bütünleme sınav notu olarak F3 notu verilir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN NOT SİSTEMİ

(29.05.2013 tarihli 2013-196 Kara Sayılı H.Ü. SENATO Kararına Göre Kabul Edilen Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine Göre)

 

Puanlar  Notlar    Katsayılar
95-100  A1 4,00
90-94  A2 3,75
85-89  A3  3,50
80-84  B1 3,25
75-79  B2 3,00
70-74  B3 2,75
65-69 C1 2,50
60-64  C2 2,25
55-59 C3 2,00
50-54   F3 0,00    Genel sınav girdi, BAŞARISIZ
0-49  F1 0,00  Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, BAŞARISIZ
  F2 0,00 Genel sınav veya bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde girmedi, BAŞARISIZ
   F1 0,00 Devamsızlık nedeniyle genel sınav ve bütünleme sınavına girme hakkı yok, BAŞARISIZ
  H         Mazeretli
  G Kredisiz derste BAŞARILI
  K Kredisiz derslerde BAŞARISIZ

 

E NOTU: Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere verilir. Öğrenci eksikliğini genel sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır olarak kabul edilir.

Bir dersten başarılı kabul edilmek için Yüksek Lisans öğrencilerinin an az C1 notu; Doktora yeterlilik öğrencilerinin ise en az B3 notu almış olması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü
06800,Beytepe, Ankara / TÜRKİYE
Webmaster: Öğr. Gör. Dr. Elif Başak AKSOY